Kinderfysiotherapie in Vianen

 Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Soms gaat het niet allemaal vanzelf en is er sprake van ontwikkelingsproblematiek.  De ontwikkeling kan dan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn er steeds meer vaardigheden nodig om te functioneren.
Problemen met bewegen kunnen een belemmering vormen voor een goede ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen. En dat kan weer gevolgen hebben voor zijn sociale ontwikkeling.
Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering: kinderen groeien immers en ontwikkelen zich.

Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een eigen specifieke benaderingswijze.
Daarom hebben de fysiotherapeuten zich na de opleiding Fysiotherapie gedurende een driejarige post-HBO-opleiding gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen.

De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut tot na- en bijscholing verplicht.
Binnen het Fysiotherapeutisch Centrum Vianen is Annerieke Boenders werkzaam als kinderfysiotherapeute.


Wat doet de kinderfysiotherapeut?  

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt eerst een onderzoek plaats, vaak met gebruik van testen. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden van het kind.
Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn.
Er wordt ook informatie ingewonnen bij ouders, school, de doorverwijzende arts of specialist.
Hierna bespreken wij de bevindingen met de ouders/verzorgers en stellen we een behandelplan op.

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve- spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Voor welke kinderen is kinderfysiotherapie geschikt? 

Om een indruk te geven we voorbeelden van verschillende leeftijdsgroepen:
 Baby/ peuter:
o Motorische ontwikkelingsachterstand
o Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
o Huilbaby
o Billenschuiver/ Tenenloper
o Orthopedisch en/of aangeboren afwijkingen

Het jonge kind:
o Motorische ontwikkelingsachterstand
o Afwijkend looppatroon
o Sensomotorische problemen
o Lage of hoge spierspanning
o Ademhalingsproblematiek
o Orthopedische problemen
o Aangeboren afwijkingen die de motoriek kunnen beïnvloeden
o Opvallende motoriek: houterig, slap, ongeconcentreerd, hyperactief, angstig

 Het oudere kind:
o Motorische ontwikkelingsachterstand
o Schrijfproblemen
o Sensomotorische problemen
o Incontinentie
o Ademhalingsproblemen
o Jeugdreuma
o Opvallende motoriek: onhandig, gespannen, slap, hyperactief (ADHD), angstig
o Houdingsproblemen
o Orthopedische problemen

Behandeling:

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind spelenderwijs te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het kind. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.
Een belangrijk facet van de behandeling vormen de adviezen voor de thuissituatie, op school en tijdens sport en spel.

Naast de reguliere nascholing hebben de kinderfysiotherapeuten zich door middel van cursussen gespecialiseerd op bepaalde gebieden zoals:

Schrijfproblemen 

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van schrijfproblemen. Het schrijven is een zeer complexe vaardigheid.
We onderzoeken de oorzaak van de schrijfproblemen. We kijken naar de fijne motoriek, de oog-handcoordinatie, lateralisatie, visuomotoriek/oogmotoriek, neuropsychologisch onderzoek, ruimtelijke oriëntatie en we beoordelen het handschrift.

De therapie is gericht op die onderdelen die bij het onderzoek naar voren zijn gekomen.
Wij hebben verschillende methodes om de schrijfproblemen aan te pakken.
Bij de behandeling van schrijfproblemen is er altijd een nauwe samenwerking met de school.
Zo kunnen we goed aansluiten op het schrijfonderwijs op school, maar ook onze adviezen doorgeven aan de school. Op deze manier hebben we een goed zicht op de vorderingen.

Plagiocephalometrie

Verwijzing naar de kinderfysiotherapeut:

U heeft geen verwijzing nodig voor de kinderfysiotherapeut; u kunt direct contact met ons opnemen. Vaak zijn het de ouders die aangeven dat er iets aan de hand is met hun kind. Het kan  zijn dat u signalen krijgt uit uw omgeving over uw kind of dat de huisarts of het consultatiebureau of de school iets is opgevallen.
Als u besluit rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut te gaan, dan zal deze eerst vaststellen of u bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres bent. In de meeste gevallen zal hieraan meteen een onderzoek gekoppeld worden, met indien nodig een vervolgafspraak. De behandelreeks kan dan in overleg met u meteen gestart worden.

Vergoeding door de zorgverzekeraar:

Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket en wordt in ieder geval 18 keer op jaarbasis vergoed. Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe kinderfysiotherapie voor uw kind vergoed wordt.